Igekötők használata

Igekötők

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

 

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

esetben elválik

 

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK

 

 

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden

 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt   át-UM

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt  be-EIN

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt  fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt  ki-AUS

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt  oda-HIN

 

 

alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten

 

 

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

átcserél um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

dob werfen, warf, h. geworfen

bedob herein/werfen, warf herein, h. hereingeworfen

hinein/werfen, warf hinein, h. hineingeworfen

kidob heraus/werfen, warf heraus, h. herausgeworfen

hinaus/werfen, warf hinaus, h. hinausgeworfen

ledob herunter/werfen, warf herunter, h. heruntergeworfen

hinunter/werfen, warf hinunter, h. hinuntergeworfen

átdob herüber/werfen, warf herüber, h. herübergeworfen

hinüber/werfen, warf hinüber, h. hinübergeworfen

eldob weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen

 

 

dolgozik arbeiten, arbeitete, h. gearbeitet

átdolgoz um/arbeiten, arbeitete um, h. umgearbeitet

überarbeiten, überarbeitete, h. überarbeitet

bedolgoz ein/arbeiten, arbeitete ein, h. eingearbeitet

hin/arbeiten, arbeitete hin, h. hingearbeitet

feldolgoz bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet

verarbeiten, verarbeitete, h. verarbeitet

kidolgoz aus/arbeiten, arbeitete aus, h. ausgearbeitet

összedolgozik zusammen/arbeiten, arbeitete zusammen, h. zusammenge-

arbeitet

 

 

elvesz nehmen, nahm, h. genommen

elvesz vmit/vkit vmitől/vkitől weg/nehmen, nahm weg, h. weggenommen

átvesz ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

felvesz auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

 

 

emel heben, hob, h. gehoben

beemel herein/heben, hob herein, h. hereingehoben

hinein/heben, hob hinein, h. hineingehoben

leemel (leszed) herunter/heben, hob herunter, h. heruntergehoben

kiemel heraus/heben, hob heraus, h. herausgehoben

felemel auf/heben, hob auf, h. aufgehoben

átemel herüber/heben, hob herüber, h. herübergehoben

hinüber/heben, hob hinüber, h. hinübergehoben

 

enged lassen, ließ, h. gelassen

elenged vkit/vmit los/lassen, ließ los, h. losgelassen

elenged vkit (menni enged) fort/lassen, ließ fort, h. fortgelassen

weg/lassen, ließ weg, h. weggelassen

elenged vkit (szabadon enged) frei/lassen, ließ frei, h. freigelassen

 

 

épít bauen, baute, h. gebaut

átépít um/bauen, baute um, h. umgebaut

beépít ein/bauen, baute ein, h. eingebaut

hinein/bauen, baute hinein, h. hineingebaut

felépít auf/bauen, baute auf, h. aufgebaut

kiépít aus/bauen, baute aus, h. ausgebaut

leépít ab/bauen, baute ab, h. abgebaut

 

 

esik fallen, fiel, i. gefallen

átesik über/fallen, fiel über, i. übergefallen

herüber/fallen, fiel herüber, i. herübergefallen

hinüber/fallen, fiel hinüber, i. hinübergefallen

beesik ein/fallen,fiel ein, i. eingefallen

kiesik heraus/fallen, fiel heraus, i. herausgefallen

hinaus/fallen, fiel hinaus, i. hinausgefallen

leesik herunter/fallen, fiel herunter, i. heruntergefallen

hinunterfallen, fiel hinunter, i. hinuntergefallen

szétesik zerfallen, zerfiel, i. zerfallen

auseinander/fallen, fiel auseinander, i. auseinandergefallen

összeesik zusammen/fallen, fiel zusammen, i. zusammengefallen

 

 

él leben, lebte, h. gelebt

megél erleben, erlebte, h. erlebt

kiél sich aus/leben, lebte sich aus, h. sich ausgelebt

átél durchleben, durchlebte, h. durchlebt

 

 

fizet zahlen, zahlte, h. gezahlt

befizet ein/zahlen, zahlte ein, h. eingezahlt

kifizet aus/zahlen, zahlte aus, h. ausgezahlt

lefizet bezahlen, bezahlte, h. bezahlt

visszafizet zurück/zahlen, zahlte zurück, h. zurückgezahlt

 

 

fordul drehen, drehte, h. gedreht

átfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

megfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

 

 

fut laufen, lief, i. gelaufen

átfut herüber/laufen, lief herüber, i. herübergelaufen

hinüber/laufen, lief hinüber, i. hinübergelaufen

befut herein/laufen, lief herein, i. hereingelaufen

hinein/laufen, lief hinein, i. hineingelaufen

felfut herauf/laufen, lief herauf, i. heraufgelaufen

hinauf/laufen, lief hinauf, i. hinaufgelaufen

lefut ab/laufen, lief ab, i. abgelaufen

szétfut auseinander/laufen, lief auseinander, i. auseinandergelaufen

összefut zusammen/laufen, lief zusammen, i. zusammengelaufen

visszafut zurück/laufen, lief zurück, i. zurückgelaufen

 

 

 

hoz bringen, brachte, h. gebracht

kihoz heraus/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

hinaus/bringen, brachte hinaus, h. hinausgebracht

behoz herein/bringen, brachte herein, h. hereingebracht

hinein/bringen, brachte hinein, h. hineingebracht

áthoz herüber/bringen, brachte herüber, h. herübergebracht

hinüber/bringen, brachte hinüber, h. hinübergebracht

felhoz herauf/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

lehoz herunter/bringen, brachte herunter, h. heruntergebracht

hinunter/bringen, brachte hinunter, h. hinuntergebracht

magával hoz mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht

 

 

húz ziehen, zog, h. gezogen

áthúz herüber/ziehen, zog herüber, h. herübergezogen

hinüber/ziehen, zog hinüber, h. hinübergezogen

behúz herein/ziehen, zog herein, h. hereingezogen

hinein/ziehen, zog hinein, h. hineingezogen

felhúz herauf/ziehen, zog herauf, h. heraufgezogen

hinauf/ziehen, zog hinauf, h. hinaufgezogen

kihúz heraus/ziehen, zog heraus, h. herausgezogen

hinaus/ziehen, zog hinaus, h. hinausgezogen

lehúz herunter/ziehen, zog herunter, h. heruntergezogen

hinunter/ziehen, zog hinunter, h. hinuntergezogen

összehúz zu/ziehen, zog zu, h. zugezogen

széthúz auseinander/ziehen, zog auseinander, h. auseinandergezogen

visszahúz zurück/ziehen, zog zurück, h. zurückgezogen

 

ír schreiben, schrieb, h. geschrieben

átír um/schreiben, schrieb um, h. umgeschrieben

beír ein/schreiben, schrieb ein, h. eingeschrieben

felír auf/schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben

kiír heraus/schreiben, schrieb heraus, h. herausgeschrieben

leír ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben

összeír zusammen/schreiben, schrieb zusammen, h. zusammen-

geschrieben

 

jelent melden, meldete, h. gemeldet

bejelent an/melden, meldete an, h. angemeldet

bejelentkezik sich an/melden, meldete sich an, h. sich angemeldet

kijelent (rendőrségen) ab/melden, meldete ab, h. abgemeldet

kijelentkezik (rendőrségen) sich ab/melden, meldete sich ab, h. sich abgemeldet

 

 

kapcsol schalten, schaltete, h. geschaltet

átkapcsol um/schalten, schaltete um, h. umgeschaltet

bekapcsol ein/schalten, schaltete ein, h. eingeschaltet

kikapcsol aus/schalten, schaltete aus, h. ausgeschaltet

lekapcsol ab/schalten, schaltete ab, h. abgeschaltet

összekapcsol zusammen/schalten, schaltete zusammen,

h.zusammengeschaltet

 

 

küld schicken, schickte, h. geschickt

átküld herüber/schicken, schickte herüber, h. herübergeschickt

hinüber/schicken, schickte hinüber, h. hinübergeschickt

beküld herein/schicken, schickte herein, h. hereingeschickt

hinein/schicken, schickte hinein, h. hineingeschickt

kiküld heraus/schicken, schickte heraus, h. herausgeschickt

hinaus/schicken, schickte hinaus, h. hinausgeschickt

szétküld verschicken, verschickte, h. verschickt

visszaküld zurück/schicken, schickte zurück, h. zurückgeschickt

 

 

mond sagen, sagte, h. gesagt

bemond, közöl an/sagen, sagte an, h. angesagt

felmond (szöveget) auf/sagen, sagte auf, h. aufgesagt

her/sagen, sagte her, h. hergesagt

vor/sagen, sagte vor, h. vorgesagt

kimond aus/sagen, sagte aus, h. ausgesagt

lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

visszamond/lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

 

 

néz schauen, schaute, h. geschaut

átnéz herüber/schauen, schaute herüber, h. herübergeschaut

hinüber/schauen, schaute hinüber, h. hinübergeschaut

benéz herein/schauen, schaute herein, h. hereingeschaut

hinein/schauen, schaute hinein, h. hineingeschaut

felnéz herauf/schauen, schaute herauf, h. heraufgeschaut

hinauf/schauen, schaute hinauf, h. hinaufgeschaut

kinéz heraus/schauen, schaute heraus, h. herausgeschaut

hinaus/schauen, schaute hinaus, h. hinausgeschaut

lenéz herunter/schauen, schaute herunter, h. heruntergeschaut

hinunter/schauen, schaute hinunter, h. hinuntergeschaut

szétnéz sich um/schauen, schaute sich um, h. sich umgeschaut

 

 

pakol packen, packte, h. gepackt

bepakol ein/packen, packte ein, h. eingepackt

összepakol zusammen/packen, packte zusammen, h. zusammengepackt

 

próbál probieren, probierte, h. probiert

felpróbál an/probieren, probierte an, h. anprobiert

auf/probieren, probierte auf, h. aufprobiert

kipróbál aus/probieren, probierte aus, h. ausprobiert

 

 

rak laden, lud, h. geladen

átrak um/laden, lud um, h. umgeladen

überladen, überlud, h. überladen

felrak auf/laden, lud auf, h. aufgeladen

kirak aus/laden, lud aus, h. ausgeladen

lerak ab/laden, lud ab, h. abgeladen

 

 

száll steigen, stieg, i. gestiegen

beszáll ein/steigen, stieg ein, i. eingestiegen

kiszáll aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen

leszáll herab/steigen, stieg herab, i. herabgestiegen

átszáll um/steigen, stieg um, i. umgestiegen

 

vág schneiden, schnitt, h. geschnitten

átvág durch/schneiden, schnitt durch, h. durchgeschnitten

bevág (bemetsz) ein/schneiden, schnitt ein, h. eingeschnitten

kivág (eltávolít) aus/schneiden, schnitt aus, h. ausgeschnitten

heraus/schneiden, schnitt heraus, h. herausgeschnitten

levág (lemetsz) weg/schneiden, schnitt weg, h. weggeschnitten

összevág (darabokra) zerschneiden, zerschnitt, h. zerschnitten

 

 

választ wählen, wählte, h. gewählt

kiválaszt aus/wählen, wählte aus, h. ausgewählt

heraus/wählen, wählte heraus, h. herausgewählt

 

vesz nehmen, nahm, h. genommen

átvesz übernehmen, übernahm, h. übernommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

felvesz (felemel) auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen